Κάντε "LIKE" στην σελίδα μας στο Facebook.

Powered By Εργασία.gr

Θέση Εργασίας - κωδ. 6359

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡΜΑΝ

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΠΑΡΜΑΝ - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ANEMOESSA BOUTIQUE HOTEL MYKONOS

Τομέας : Μπάρμαν - Σερβιτόροι - DJ
Ηλικία : 18 έως 50 χρονών
Εκπαίδευση : Πρωτοβάθμια
Φύλο : Αδιάφορο
Γλώσσα : Αγγλικά
Μισθός : ...
Νομός : ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Χώρα : Greece


Πρέπει να έχετε κάνει login ως υποψήφιος εργαζόμενος για να στείλετε το βιογραφικό σας στην Εταιρεία!Καθήκοντα

 • Επαγγελματικη? εμπειρι?α τουλα?χιστον 3 ετω?ν σε ανα?λογη θε?ση σε ξενοδοχει?ο 4*

 • Α?ριστη γνω?ση Η/Υ

 • Α?ριστη γνω?ση αγγλικω?ν σε γραπτο? και προφορικο? λο?γο ( επιπλε?ον γλω?σσα θα θεωρηθει?

  προσο?ν )

 • Α?ριστη επικοινωνι?α με πελα?τες, συνεργα?τες και υπαλλη?λους, με ευελιξι?α και

  προσαρμοστικο?τητα

 • Ευγε?νεια, αφοσι?ωση, ακρι?βεια

 • Ομαδικο? πνευ?μα συνεργασι?ας, εργατικο?τητα, προσοχη? στη λεπτομε?ρεια, υπευθυνο?τητα,

  ικανο?τητα αποτελεσματικη?ς οργα?νωσης εργασιω?ν και διαχει?ρισης χρο?νου

 • Επαγγελματικη? εμφα?νιση και συμπεριφορα?

 • Εστι?αση στην παροχη? υπηρεσιω?ν υψηλου? επιπε?δου

 • Συστα?σεις


Προσόντα

 • Επαγγελματικη? εμπειρι?α τουλα?χιστον 3 ετω?ν σε ανα?λογη θε?ση σε ξενοδοχει?ο 4*

 • Α?ριστη γνω?ση Η/Υ

 • Α?ριστη γνω?ση αγγλικω?ν σε γραπτο? και προφορικο? λο?γο ( επιπλε?ον γλω?σσα θα θεωρηθει?

  προσο?ν )

 • Α?ριστη επικοινωνι?α με πελα?τες, συνεργα?τες και υπαλλη?λους, με ευελιξι?α και

  προσαρμοστικο?τητα

 • Ευγε?νεια, αφοσι?ωση, ακρι?βεια

 • Ομαδικο? πνευ?μα συνεργασι?ας, εργατικο?τητα, προσοχη? στη λεπτομε?ρεια, υπευθυνο?τητα,

  ικανο?τητα αποτελεσματικη?ς οργα?νωσης εργασιω?ν και διαχει?ρισης χρο?νου

 • Επαγγελματικη? εμφα?νιση και συμπεριφορα?

 • Εστι?αση στην παροχη? υπηρεσιω?ν υψηλου? επιπε?δου

 • Συστα?σεις


Προσφέρονται

 • Ευχα?ριστο περιβα?λλον εργασι?ας

 • Ικανοποιητικε?ς αποδοχε?ς ανα?λογα με τα προσο?ντα

 • Διαμονη?

 • Διατροφη?

 • Προοπτικη? εξε?λιξης και μακροχρο?νιας συνεργασι?ας


Λοιπά Στοιχεία

Βιογραφικα? και επικοινωνι?α στο e-mail

info@anemoessa.com

με απαραι?τητη την αναγραφη? ονοματεπω?νυμου και του κωδικου? θε?σης στον τι?τλο του μηνυ?ματος

Τα στοιχει?α των αιτη?σεων (με επισυναπτο?μενη προ?σφατη φωτογραφι?α) θα παραμει?νουν εμπιστευτικα?.

Επικοινωνι?α θα γι?νει μο?νο με τους/τις υποψη?φιους/ες που ανταποκρι?νονται στις απαιτη?σεις της θε?σης.


Είσοδοςστη ιστοσελίδαΑναζητώ Θέση Εργασίας

Επαναφορά Φόρμας

Παρόμοιες Θέσεις Εργασίας

Εργασία.gr

Τι θα βρείτε στο εργασία.gr

Αν ψάχνετε για εργασία, καταχωρήστε άμεσα και εύκολα το βιογραφικό σας και βρείτε την θέση εργασίας που σας ταιριάζει.

Αν είσαστε εργοδότης και ψάχνετε προσωπικό, αναρτήστε την αγγελία θέσης εργασίας και βρείτε τον κατάλληλο υποψήφιο μέσα από 15.000 και πλέον διαθέσιμα βιογραφικά.

Facebook