Κάντε "LIKE" στην σελίδα μας στο Facebook.

Powered By Εργασία.gr

Θέση Εργασίας - κωδ. 6923

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ (Μύκονος)

Το ξενοδοχει?ο ANEMOESSA BOUTIQUE HOTEL 4* στην Μυ?κονο δε?χεται αιτη?σεις για τη θερινη? περι?οδο 2023 με στο?χο την κα?λυψη των παρακα?τω θε?σεων:

Α) RECEPTIONIST / ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Β) Σερβιτο?ρος / Σερβιτο?ρα 

C ) BARMAN 

D ) Α' ΜΑΓΕΙΡΑ

Απαιτου?μενα προσο?ντα:

 

 • Επαγγελματικη? εμπειρι?α τουλα?χιστον 3 ετω?ν σε ανα?λογη θε?ση σε ξενοδοχει?ο 4*

 • Α?ριστη γνω?ση Η/Υ

 • Α?ριστη γνω?ση αγγλικω?ν σε γραπτο? και προφορικο? λο?γο ( επιπλε?ον γλω?σσα θα θεωρηθει?

  προσο?ν )

 • Α?ριστη επικοινωνι?α με πελα?τες, συνεργα?τες και υπαλλη?λους, με ευελιξι?α και

  προσαρμοστικο?τητα

 • Ευγε?νεια, αφοσι?ωση, ακρι?βεια

 • Ομαδικο? πνευ?μα συνεργασι?ας, εργατικο?τητα, προσοχη? στη λεπτομε?ρεια, υπευθυνο?τητα,

  ικανο?τητα αποτελεσματικη?ς οργα?νωσης εργασιω?ν και διαχει?ρισης χρο?νου

 • Επαγγελματικη? εμφα?νιση και συμπεριφορα?

 • Εστι?αση στην παροχη? υπηρεσιω?ν υψηλου? επιπε?δου

 • Συστα?σεις

Παροχε?ς:

 • Ευχα?ριστο περιβα?λλον εργασι?ας

 • Ικανοποιητικε?ς αποδοχε?ς ανα?λογα με τα προσο?ντα

 • Διαμονη?

 • Διατροφη?

 • Προοπτικη? εξε?λιξης και μακροχρο?νιας συνεργασι?ας

Βιογραφικα? και επικοινωνι?α στο e-mail info@anemoessa.com

με απαραι?τητη την αναγραφη? ονοματεπω?νυμου  στον τι?τλο του μηνυ?ματος

Τα στοιχει?α των αιτη?σεων (με επισυναπτο?μενη προ?σφατη φωτογραφι?α) θα παραμει?νουν εμπιστευτικα?.

Επικοινωνι?α θα γι?νει μο?νο με τους/τις υποψη?φιους/ες που ανταποκρι?νονται στις απαιτη?σεις της θε?σης.

ANEMOESSA BOUTIQUE HOTEL MYKONOS

Τομέας : Τουρισμός
Ηλικία : 18 έως 70 χρονών
Εκπαίδευση : Πρωτοβάθμια
Φύλο : Αδιάφορο
Γλώσσα : Αγγλικά
Μισθός : ...
Νομός : ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Χώρα : Greece


Πρέπει να έχετε κάνει login ως υποψήφιος εργαζόμενος για να στείλετε το βιογραφικό σας στην Εταιρεία!
Είσοδοςστη ιστοσελίδαΑναζητώ Θέση Εργασίας

Επαναφορά Φόρμας

Παρόμοιες Θέσεις Εργασίας

 • Τομέας : Τουρισμός
  Ηλικία : 20-66 χρονών
  Νομός : ΑΤΤΙΚΗ

  Επιδιώκουμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες ενός έμπειρου Ρεσεψιονίστ που θα υποδεχτεί τους επισκέπτες μας καθώς φτάνουν στο ξενοδοχείο μας, θα ελέγξει τους επισκέπτες και θα τους δώσει τα κλειδιά του...

  Δείτε
 • Τομέας : Τουρισμός
  Ηλικία : 18-70 χρονών
  Νομός : ΑΤΤΙΚΗ

  Ζητείται άτομο για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο, επικοινωνιακό με ευχέρεια λόγου, γνώση αγγλικών και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή για Ταξιδιωτικό Γραφείο.  Αποστολή βιογραφικών: panos@mamalistravel.gr Τηλεφωνο επικοινωνιας: 6982373143...

  Δείτε

Εργασία.gr

Τι θα βρείτε στο εργασία.gr

Αν ψάχνετε για εργασία, καταχωρήστε άμεσα και εύκολα το βιογραφικό σας και βρείτε την θέση εργασίας που σας ταιριάζει.

Αν είσαστε εργοδότης και ψάχνετε προσωπικό, αναρτήστε την αγγελία θέσης εργασίας και βρείτε τον κατάλληλο υποψήφιο μέσα από 15.000 και πλέον διαθέσιμα βιογραφικά.

Facebook